این ماشین جهت تامین نوار تغذیه شده به داخل قالب و پرس طراحی  و ساخته شده است. نوار ورق به صورت کویل روی ماشین قرار گرفته و ماشین با چرخش روی محور افقی توسط محرک موتورگیربکس تامین مواد اولیه را برای ابزارهای پرسکاری به انجام می رساند.
این ماشین در 4 مدل تولید می گردد که هرکدام می تواند محرک دار و یا بدون محرک باشد. کویل باز کن های محرک دار از موتور گیربکس، تابلو برق و سیستم انتخابی دستی و یا اتوماتیک و نیز چپگرد راستگرد برخوردار است.
این ماشین برای کویل های به قطر خارجی حداکثر1100 میلیمتر و قطر داخلی 500 میلیمتر قابل استفاده است.
کلیه مدل های کویل بازکن گشتاور دارای انتخاب با محرک و یا بدون محرک می باشند.  در مدل های با محرک چرخش محور توسط موتور گیربکس تدارک می شود که دارای قابلیت های چپگرد و راستگرد و حالات تغذیه دستی و اتوماتیک می باشند. عمل تغذیه اتوماتیک به وسیله یک بازوی راه انداز صورت می گیرد.

 

 

 جدول عمومی رول باز کن های گشتاور:

 

فقط در ماشین با محرک (موتور گیربکس)

وزن ماشین

ابعاد ماشین (mm)

 

قطر دهانه کویل 

عرض نوار

وزن مجاز کویل

مدل

  سرعت خطی (meter/min)

 سرعت محور (Rpm)

قدرت موتور (hp)

(kg)

عرض

طول

ارتفاع

(mm)

(mm)

(kg)

18

9

1

230

700

550

1250

390 - 510

220

500

DM 500

16

8

1.5

260

700

700

1250

390 - 510

300

1000

DM 1000

14

7

2

320

700

900

1250

390 - 510

500

2000

DM 2000

12

6

3

550

700

1200

1250

390 - 510

700

5000

DM 5000